Topic outline

 • पाठ्यक्रम जानकारी

  • 3 Modules
  • 15 Sessions
  • 10 hours total length

  • 1. लैङ्गिक समानता, असक्षमता, र सामाजिक समावेशीकरण (GEDSI) र विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनको परिचय SCORM package
   Restricted Not available unless: You are a(n) विधार्थी
  • 2. DRRM शासनमा GEDSI एकीकरण SCORM package
   Restricted Not available unless:
   • You are a(n) विधार्थी
   • The activity 1. लैङ्गिक समानता, असक्षमता, र सामाजिक समावेशीकरण (GEDSI) र विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनको परिचय is marked complete
  • 3. DRRM मा GEDSI को मुख्य प्रवाह SCORM package
   Restricted Not available unless:
   • You are a(n) विधार्थी
   • The activity 2. DRRM शासनमा GEDSI एकीकरण is marked complete
  • Acronyms Page
   Restricted Not available unless: You are a(n) विधार्थी
  • Source Page
   Restricted Not available unless: You are a(n) विधार्थी